Karnaukhov on Renaissance Polish authors about Muscovy

Posted by Daniel C. Waugh <dwaugh@u.washington.edu>

D[mitrii] V[ladimirovich] Karnaukhov. “Russkie” i “moskovskie” izvestiia v trudakh pol’skikh istorikov votoroi poloviny XV-nachala XVII vv.  (istoriograficheskii aspect). Novosibirsk: Izd-vo. Novosibirskogo gosudarstvennogo pedgogicheskogo universiteta, 2014.209 pp. ISBN 978-5-00023-388-7.

Subscribe to RSS - D. V. Karnaukhov