3rd International Conference on Israel and Judaism Studies (ICIJS'19) IN TURKEY

M Mustafa  KULU's picture

ISRAILIYAT: JOURNAL OF ISRAELI AND JUDAIC STUDIES

THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES (ICIJS'19)

ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI (ICIJS'19)

הכנס הבינלאומי השני לחקר ישראל והיהדות

المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسرائيلية واليهودية

CALL FOR PAPERS

Dear colleagues,

The Program Committee of the 3rd International Conference on Israel and Judaism Studies (ICIJS'19) invites scholars conducting research on any aspect of Israel and Judaism Studies to submit proposals for individual papers or organized panels.

We are pleased to announce that 3rd International Conference on Israel and Judaism Studies which is organized by Israiliyat: The Journal of Israel and Judaic Studies will be held on 8-10 November 2019 in Izmir with the cooperation and hosting of Izmir Democracy University.

This year’s conference theme Turning Points: Change and Continuity in Judaism and Israel aims to put forward historic moments and critical junctures that Judaism and Israel have passed during the historical process and by doing so creating a discussion platform on which the currents effects of those junctures and moments on Israel and Judaism would be scrutinized. The program will include the traditional fields of Judaism studies as well as the issues regarding Israeli studies within the fields such as politics, international relations, history, sociology etc. The focus of the papers that would be presented is expected to be diverse: Zionism, Israeli culture and politics, Israeli-Palestinian Conflict, Hebrew literature, Education in Israel, the various interpretations of Judaism and its historical roots etc. More information about the conference can be found from conference booklet or via http://israiliyat.com.

Having adopted international and interdisciplinary approach with the target of assembling the scholarly works on Judaism and Israel in Turkey, the Program Committee aims to create a constructive forum during which researchers from various disciplines would gather and exchange ideas. Thus, we would be pleased with the participation of researchers to the 3rd International Conference on Israel and Judaism Studies, being the only periodic platform on Israel and Judaism studies.

The Conference language is Turkish and English. Abstract submission deadline is 15 September 2019. Abstracts book and the proceedings book would be published as e-books. Additionally, the researchers might apply for publishing their full papers in the Israiliyat journal after peer-review process.

There is no registration fee for the Conference. Virtual presentation is only available for participants affiliated to other institutions than Turkey. The abstracts should be sent to israiliyatcom@gmail.com no later than 15 September 2019.

Hope to meet you in İzmir!

Best regards.

Tuğçe ERSOY CEYLAN, PhD                            Muhammed GÜNGÖR, PhD

Izmir Democracy University                               Kırıkkale University

The Program Committee co-Chair                       The Program Committee co-Chair

 

 

İSRAİLİYAT: İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI  (ICIJS'19)

THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES (ICIJS'19)

הכנס הבינלאומי השני לחקר ישראל והיהדות

المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسرائيلية واليهودية

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Değerli Meslektaşlar,

3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı düzenleme kurulu İsrail ve Yahudilik Çalışmalarının herhangi bir kısmında araştırma yapan değerli bilim insanlarını bireysel bildiri önerisi sunmaya ve oturum tertip etmeye davet etmektedir.

İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi İsrailiyat tarafından düzenlenecek olan 3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (ICIJS'19) 8-10 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurmaktan memnuniyet duyarız. Bu yılki Konferans İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde ve işbirliğinde İzmir’de gerçekleşecektir.

3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın bu yılki teması “Dönüm Noktaları: Değişim ve Süreklilik İçinde Yahudilik ve İsrail” olarak belirlenmiştir. Program Yahudilik ve İsrail’in tarihsel süreçte geçtiği önemli dönemeçleri, tarihi anları öne çıkarıp bunların günümüzdeki etkilerini irdeleyecek bir tartışma ortamı yaratmayı planlamaktadır. Programı Yahudilik çalışmalarının ilahiyat gibi geleneksel alanlarını kapsayacağı gibi İsrail çalışmalarına ilişkin güncel siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih ve sosyoloji disiplinleriyle ilgili konuları da içerecektir. Konferanslarda sunulan çalışmaların odak noktaları çok çeşitlidir: Siyonizm, İsrail kültürü ve siyaseti, Filistin-İsrail çatışması, İbrani edebiyatı, İsrail’de eğitim ve bir inanç olarak Yahudiliğin farklı yorumları ve tarihsel kökenleri gibi. Konferans hakkında daha fazla bilgi http://israiliyat.com’dan veya konferans kitapçığından edinilebilir.

İsrail ve Yahudilikle ilgili Türkiye’deki akademik çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlayan, uluslararası ve disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemiş olan program komitesi, Konferansın farklı alanlardan gelen araştırmacıların görüş ve bilgi alışverişinde bulunacağı yapıcı/geliştirici bir forum olmasını hedeflemektedir. Türkiye’de İsrail ve Yahudilik çalışmaları alanındaki akademik araştırmaların sunulacağı tek düzenli platform olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Konferansa siz değerli araştırmacıların katılımından memnuniyet duyacağız.

Sunum dili Türkçe ve İngilizce olacak Konferansa son özet gönderim tarihi 15 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir. Konferans özet ve tam metin kitabı elektronik olarak basılacak olup, araştırmacıların metinlerini hakem sürecinden geçtikten sonra İsrailiyat dergisinde yayınlama seçenekleri de bulunmaktadır.

Konferansa katılım ve bildirim ücreti yoktur. Sanal sunum Türkiye dışında ki kurumlarla ilişkili olan katılımcılar için geçerlidir. Özetler 15 Eylül 2019 tarihinden önce israiliyatcom@gmail.com adresine gönderilmelidir.

İzmir’de buluşmak üzere,

Saygılarımla.

Tuğçe ERSOY CEYLAN, Dr.                              Muhammed GÜNGÖR, Dr.

İzmir Demokrasi Üniversitesi                              Kırıkkale Üniversitesi

Düzenleme Kurulu eş-Başkanı                            Düzenleme Kurulu eş-Başkanı

 

Categories: CFP