SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 12-16 DECEMBER 2022

M Mustafa  KULU's picture

CALL FOR PAPERS

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 12-16 DECEMBER 2022

ALTINCI ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 12-16 ARALIK 2022

הכנס הבינלאומי השישי לחקר ישראל והיהדות, י״ח- כ״ב כסלו, ה׳תשפ״ג

المؤتمر الدولي السادس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, ١٨-٢٢ جماد أول ١٤٤٤

ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА, 12-16 ДЕКАБРЯ 2022 Г

Dear Colleagues,

We are pleased to announce that the Sixth International Conference on Israel and Judaism Studies (ICIJS’22) organized by Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies (e-ISSN 2645-890X) will be held as a virtual conference on December 12-16, 2022. ICIJS’22 is the sixth in an annual conference series; The first took place in Konya in 2017, the second in Bandirma Onyedi Eylul University in 2018, the third in Izmir Democracy University in 2019 and the last two were conducted virtually in December 2020 and 2021.

Main Theme and Conference Topics

This year’s conference main theme is “The Dynamics of Change Created Israel’s Expanding Economic Presence in the Middle East". It aims to explore how changes in the economies of Israel and other Middle Eastern countries will affect the region’s future. The conference theme includes, but is not limited to, the following topics:

• The economy of the Middle East

• Israel’s economy

• Growth and human capital in the Israeli economy

• Israel’s defense Industry

• Israel's R&D dynamics

• The future of Middle Eastern energy reserves

• The effect of political dynamics on regional development

• Economic policy of the region

• Growth analysis

• Future simulations

• Effects of international economic developments on the Middle East

• Changing Regional Effects of the Global Economy

• Effects of the Chinese economy in the Middle East

• Middle East policies in Russian Politics

• Balance of economic power and sectoral growth in the Middle East

• Middle East policies regarding the balance of economic power and regional conflicts

• The present and future of innovation and entrepreneurship in the Region,

• Turkish- Israeli Political Economy

• The future of the Iranian, Turkish, and Israeli Economies from the perspective of regional power

• Middle East policies of the USA and EU.

Papers on topics outside this year’s theme are also welcome. The conference’s broader scope includes all subareas of Israel and Jewish Studies. These include (but are not limited to) various disciplines such as current political issues, international relations, the history and sociology of Israel, As well as more traditional sub-fields of Jewish Studies.The organizers welcome proposals for both individual papers as well as panel sessions. We plan to prepare an analysis report within the framework of a joint opinion/ research.

Application/ Registration

The application/ registration process in conference consist of four phases totally:

(i) application by submitting an abstract and

(ii) registration by submitting the full text and/or research article

Accepted submissions may be presented via

(i) a pre-recorded video presentation (with/ without live Q&A), and/or

(ii) live streamed presentation (with Q&A).

Files of pre-recorded presentations should be should be submitted via Google Drive to <info@israiliyat.com>.

The conference will be held virtually via Google Meet video-conferencing. Depending on travel and meeting restrictions we may adopt a hybrid (both physical and virtual) format. Abstracts (with/without full text) will be published in the Proceeding and Abstract Book (with e-ISBN). Revised, complete versions of papers will be published in the Israiliyat journal or in an edited book upon referees’ decision.

There is no registration fee. All presenters who make live (synchronous), pre-recorded (asynchronous) simulative presentations will receive a certificate of participation following the virtual conference.

Important Dates

Please, remember the following important dates:

(i) Deadline for Abstract: November 15, 2022

(ii) Notification of Acceptance: after review process without any loss of time

(iii) Deadline for Full Text and/or Research Article Submission and/or pre-Recorded Video Submission: December 4, 2022

(iv) Conference Dates: December 12-16, 2022

Awards

ICIJS’22 is pleased to announce that for the sixth time annual awards will again be presented to the authors of distinguished Israel and Jewish studies PhD and MA dissertations and theses written in Turkey in the categories of history, politics and religion. Rewards will also be presented for outstanding academic articles and original/translated books in these fields.

Please feel free to reach out to us with questions and requests related to the vICIJS’22 at info@israiliyat.com or the conference.israiliyat.com website.

See the related web page for all available language translations of the call for papers. For further details and for up-to-date information which have not been translated into different languages, click conference web site in English or Turkish.

Please circulate this Call, among your colleagues and networks.

We look forward to welcoming you to the ICIJS’22 Virtual Conference in December.

Yours sincerely,

Metin DUYAR

Berel Dov LERNER

Organizing Committee co-Chairs, Sixth International Conference on Israel and Judaism Studies

E-mail: info@israiliyat.com

Website: conference.israiliyat.com

 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

ALTINCI ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 12-16 ARALIK 2022

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 12-16 DECEMBER 2022

הכנס הבינלאומי השישי לחקר ישראל והיהדות, י״ח- כ״ב כסלו, ה׳תשפ״ג

المؤتمر الدولي السادس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, ١٨-٢٢ جماد أول ١٤٤٤

ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА, 12-16 ДЕКАБРЯ 2022 Г

Değerli Meslektaşlar, İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi’nin (e-ISSN 2645-890X) düzenlediği Altıncı Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (ICIJS’22) 12-16 Aralık 2022 tarihlerinde uzaktan/sanal olarak gerçekleşeceğini duyurmaktan mutluluk duyarız. ICIJS’22, yıllık konferans serisinde altıncısı dır; Birincisi 2017'de Konya’da yapılırken ikincisi 2018'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde, üçüncüsü 2019'da İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde ve son ikisi Aralık 2020 ve 2021'de sanal olarak yapıldı.

Ana Tema ve Konferans Konuları

 Konferansı’nın bu yılki ana teması ''Güçlenen İsrail Ekonomisinin Orta Doğu'da Yaratacağı Değişimin Dinamikleri'' olarak belirlenmiştir. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerinin ekonomilerindeki değişikliklerin bölgenin geleceğini nasıl etkileyeceğini araştırmayı amaçlıyor. Konferans teması aşağıdaki konuları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

· Orta Doğu ekonomisi

· İsrail ekonomisi

· Büyüme, beşeri sermaye ilişkisinde İsrail ekonomisinin gücü

· İsrail savunma sanayi

· İsrail'in ar-ge dinamikleri

· Orta Doğu enerji rezervlerinin geleceği

· Bölgesel kalkınmada siyasi dinamiklerin etkisi

· Bölgenin ekonomi politiği

· Büyüme analizleri

· Gelecek benzetimleri

· Uluslararası iktisadi gelişimlerin orta doğu üzerine etkileri

· Küresel ekonominin değişen bölgesel etkileri

· Çin ekonomisinin Orta Doğu’ya etkileri

· Rus siyasetinde orta doğu politikaları

· Orta Doğu’da ekonomik güç dengelerinin sektörel büyümeye etkileri

· Ekonomik güç dengeleri ve bölgesel çatışmalarda orta doğu pratiği

· Bölgede yenilik ve girişimcilik ekonomisinin görüntüsü ve geleceği

· Türkiye İsrail ekonomi politiği

· Bölgesel güç bakış açısından İran, Türkiye İsrail ekonomilerinin geleceği

· ABD ve AB’nin Orta Doğu politikaları.

Bu yılın teması dışındaki konularda da bildiriler kabul edilir. Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar, güncel siyasi konular, uluslararası ilişkiler, İsrail tarihi ve sosyolojisi gibi çeşitli disiplinleri ve ayrıca Yahudi Çalışmalarının daha geleneksel alt alanlarını içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

Konferansı düzenleyenler, hem bireysel bildiriler hem de panel oturumları için önerileri memnuniyetle karşılar. Konferans sonunda ortak bir görüş/ araştırma çerçevesinde çözümleme tutanağı hazırlanmasını planlanmaktadır.

Başvuru/ Kayıt

Konferans başvuru/ kayıt ve sunum süreci toplamda dört basamaktan oluşmaktadır:

(i) özü göndererek başvurma ve

(ii) tam metni ve/ya araştırma makalesini göndererek kayıt yaptırma,

Kabul edilen gönderilerin sunulma yolları

(i) önceden kaydedilmiş video (canlı soru cevaplı olan veya olmayan) ve/ya

(ii) canlı yayın sunum (soru cevaplı).

Önceden kaydedilmiş video dosyaları, Google Drive kullanılarak eposta <info@israiliyat.com> ile gönderilmelidir.

Konferans sanal ortamda Google Meet görüntülü toplantı olarak gerçekleştirilecektir. Seyahat ve toplantı kısıtlamalarına bağlı olarak karma (hem yüz yüze hem de sanal) bir format benimseyebiliriz. Özler (tam metin olarak/ olmadan) Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır; makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra İsrailiyat dergisinde veya derleme kitapta yayınlanabilecektir.

Konferans kayıt ücreti yoktur. Yüzyüze canlı (eşzamanlı), önceden kaydedilmiş (eş zamanlı olmayan) veya simütif (karma) sunum yapan tüm katılımcılara sanal konferansın ardından katılım belgesi verilecektir.

Önemli Tarihler

Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:

(i) Öz Teslim Tarihi: 15 Kasım 2022

(ii) Kabul Bildirim Tarihi: değerlendirmeden sonra beklemeden

(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve/ya Önceden Kaydedilmiş Video Gönderme Tarihi: 4 Aralık 2022

(iv) Konferans Tarihi: 12-16 Aralık 2022

Ödüller

ICIJS'22, altıncı kez yıllık ödüllerin yine seçkin İsrail ve Yahudi çalışmaları yazarlarına tarih, siyaset ve din kategorilerinde Türkiye'de yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerinin yazarlarına verileceğini duyurmaktan mutluluk duyar. Bu alanlardaki seçkin akademik makaleler ve orijinal/çeviri kitaplar için de ödüller verilecektir.

vICIJS’22 ile ilgili soru ve talepleriniz için bilgi@israiliyat.com eposta adresinden veya konferans.israiliyat.com web sitesinden bize ulaşabilirsiniz.

Bildiri çağrısının ulaşılabilir tüm dillerdeki var olan çevirileri için ilgili web sayfasına bakınız. Farklı dillerdeki çevirisinde olamayan ek bilgileri almak ve konferansla ilgili güncel bilgileri öğrenmek için İngilizce veya Türkçe Konferans sitesine tıklayınız.

Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

Aralık ayındaki vICIJS’22’de aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Metin DUYAR

Berel Dov LERNER

Düzenleme Kurulu eş-Başkanları, Altıncı Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

E-posta: info@israiliyat.com,

Web Sitesi: konferans.israiliyat.com

 

 

Categories: CFP