Deadline Extended: International Conference on Israel and Judaism Studies in Turkey- Son Başvuru Uzatıldı: İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

M Mustafa  KULU's picture
Type: 
Call for Papers
Date: 
December 3, 2020
Subject Fields: 
Holocaust, Genocide, and Memory Studies, Humanities, Jewish History / Studies, Middle East History / Studies, Religious Studies and Theology
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 7-10 DECEMBER 2020

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 7-10 ARALIK 2020

הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר ישראל והיהדות, כא-כד כסלו ה'תשפ"א

المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الإسرائيلية واليهودية, ٢٢- ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٢

Dear Colleagues,

We are pleased to announce that the fourth annual scholarly International Conference on Israel and Judaism Studies (vICIJS’20) organized by Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies (e-ISSN 2645-890X) will be held as a virtual conference in December 07-10, 2020.

The aim of this year’s conference is to present new methods of assessing Jewish identity and to identify patterns of Jewish engagement. Recent academic and public discourse on Judaism includes new approaches and understandings of the term "Judaism". The question which is frequently raised, "Who is a Jew?" has been receiving several and different dimensional replies.

The concepts which the new scholarship has been creating are based on the researcher's worldview thus inevitably influencing their research choices and research challenges. The discussion on what is Judaism and who defines himself as a Jew portrays new identities as well as self-definition of various groups/ individuals.

The Conference seeks to address the following questions: Can we define one Jewish identity? If so, from what does it derive? What are the expressions of this identity according to different regions today? How has the Jewish identity been assessed in the past vs. the present by different scholars? How is “the new Jew” described in the Zionist literature? What are the relations between Judaism and Zionism in the current discourse? How do relations between the Jewish communities outside Israel define their "Jewishness" and what is their affinity to Israel? Do non-Jews have any influence on Jewish identity? and if so, in what way?

The conference scope includes all subareas of Israel and Judaism Studies. These include (but are not only limited to) not only the traditional areas in Judaic Studies but also various disciplines such as current political issues, international relations, history and sociology in in Israel Studies. The point of views presented in the conference will be multidimensional: Zionism, Israeli culture and politics, the conflict between Palestine and Israel, Hebrew Literature, Education in Israel, various interpretations of Judaism as a belief system and historical backgrounds etc.

vICIJS’20 also is pleased to announce the annual rewards delivered for the fourth time for the distinguished dissertations/ theses written in Turkey in the field of Israel and Judaism Studies in the categories of history, politics and religion in both the M.A. and PhD. decrees. Moreover, articles and original/translated books having scientific research methods will also be awarded.

The publishing and application/ registration procedures in conference consist of four phases:

(i) application by submitting an abstract,

(ii) registration by submitting the full text and/or research articles (optional),

(iii) participation by submitting the pre-recorded video (optional), and

(iv) live streaming the presentation or replaying the pre-recorded talks (with/ without Q&A)

The file should be sent through Gmail (israiliyat.com@gmail.com) using Google Drive.

Please, remember the following important dates:

(i) Deadline for Abstract: November 15, 2020 December 03, 2020,

(ii) Notification of Acceptance: after review process without any loss of time

(iii) Deadline for Full Text and/or Research Article Submission and/or pre-Recorded Video Submission: December 07-10, 2020

(iv) Conference Dates: December 07-10, 2020

This year, due to Covid-19, the conference will be held virtually, through video conferencing. All virtual participants who do not attend the live online sessions must submit their recorded presentations by conference dates. The video presentations can be prepared in any language if subtitled in English or Turkish. The papers will be published in the Proceeding and Abstract Book (with e-ISBN); the revised, full version of the articles will be published in the Israiliyat journal or in a book upon referees’ decision.

The organizers welcome all proposals, including suggestions for panels related to Israel and Judaic Studies.

There is no registration fee. All presenters will receive a certificate of participation following the virtual conference.

Please circulate the Call, among your colleagues and networks.

Please feel free to reach out to us with questions and requests related to the vICIJS’20 at israiliyat.com@gmail.com.

For more Conference details, click conference booklet in English or Turkish.

We look forward to welcoming you to the ICIJS’20 Virtual Conference in December.

Yours sincerely,

Dr. Efrat AVIV

Kevser KARATAŞ

Organizing Committee co-Chairs, Fourth International Conference on Israel and Judaism Studies

E-mail: israiliyat.com@gmail.com

Website: http://israiliyat.com

 

Check out the following URL for the Call in different languages: Arabic | Bengali | Chinese Simplified | English | Farsi | French | German | Hausa | Hebrew | Hindi | Japanese | Malay | Spanish | Swahili | Turkish | Urdu |

 

 

 

Son Başvuru Uzatıldı: İsrail ve Yahudilik Çalışmaları KonferansıBİLDİRİ ÇAĞRISI

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 7-10 ARALIK 2020

FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 7-10 DECEMBER 2020

הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר ישראל והיהדות, כא-כד כסלו ה'תשפ"א

المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الإسرائيلية واليهودية, ٢٢- ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٢

Değerli Meslektaşlar,

İsrailiyat: İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi (e-ISSN 2645-890X) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (vICIJS’20) 07-10 Aralık 2020 tarihlerinde sanal ortamda gerçekleşeceğini duyurmaktan memnuniyet duyarız.

Bu yılkı konferansın amacı, Yahudi kimliğini değerlendirmek ve Yahudi katılımı örüntülerini belirlemek için yeni yöntemler sunmaktır. Yahudilik üzerine son akademik ve kamusal söylem, “Yahudilik” teriminin yeni yaklaşımlarını ve anlayışlarını içermektedir. Sıkça sorulan "Yahudi kim?" sorusu çeşitli ve farklı boyutta cevaplar bulmaktadır.

Yeni bilimsel çalışmaların yarattığı kavramlar araştırmacının dünya görüşüne dayanıyor, bu nedenle kaçınılmaz olarak araştırma seçimlerini ve araştırma zorluklarını etkiliyor. Yahudiliğin ne olduğu ve kimin kendini bir Yahudi olarak tanımladığı, yeni kimlikler yanında çeşitli grupların / bireylerin kendini tanımlamasını niteliyor.

Konferans aşağıdaki soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır: Bir Yahudi kimliği tanımlayabilir miyiz? Eğer öyleyse, bu kimlik ne türetiyor? Bugün bu kimliğin farklı bölgelere göre ifadeleri nelerdir? Yahudi kimliği geçmişten günümüze farklı bilim adamları tarafından nasıl değerlendirilir? Siyonist literatürde "yeni Yahudi" nasıl tanımlanır? Mevcut söylemde Yahudilik ve Siyonizm arasındaki ilişkiler nelerdir? İsrail dışındaki Yahudi cemaatleri arasındaki ilişkiler Yahudi oluşlarını nasıl tanımlıyor ve İsrail'e olan yakınlıkları nedir? Yahudi olmayanların Yahudi kimliği üzerinde herhangi bir etkisi var mı? ve eğer öyleyse, ne şekilde?

Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar Yahudilik çalışmalarının geleneksel alanlarını kapsayacağı gibi İsrail çalışmalarına ilişkin güncel siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih ve sosyoloji disiplinleriyle ilgili konuları da içermektedir(ancak sadece bunlarla sınırlı değildir). Konferanslarda sunulan çalışmaların odak noktaları çok çeşitlidir: Siyonizm, İsrail kültürü ve siyaseti, Filistin-İsrail çatışması, İbrani edebiyatı, İsrail’de eğitim ve bir inanç olarak Yahudiliğin farklı yorumları ve tarihsel kökenleri gibi.

vICIJS’20, bu sene dördüncüsünü vereceği seçkin tez ödüllerinin İsrail ve Yahudilik Araştırmaları alanında siyaset, din ve tarih başlıklarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde Türkiye’de yapılan çalışmalara verileceğini duyurmaktan da memnuniyet duymaktadır. Ayrıca bilimsel inceleme yöntemine sahip özgün ve çeviri kitaplara ve makalelere de ödül verilecektir.

Konferans yayın ve başvuru/ kayıt işlemleri dört basamaktan oluşmaktadır:

(i) özü göndererek başvurma,

(ii) tam metni ve/ya araştırma makalesini göndererek kayıt yaptırma (seçmeli),

(iii) kayıt videosunu göndererek katılma (seçmeli) ve

(iv) sunumların canlı yayınlanması veya kayıtlı videoların oynatılması (soru cevaplı olarak/ olmadan)

Dosyalar Google Drive kullanarak Gmail (israiliyat.com@gmail.com) yoluyla gönderilmelidir.

Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:

(i) Öz Teslim Tarihi: 15 Kasım 2020, 03 Aralık 2020

(ii) Kabul Bildirim Tarihi: beklemeden, değerlendirmeden sonra

(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve/ya Video Kaydı Gönderme Tarihi: 07-10 Aralık 2020

(iv) Konferans Tarihi: 07-10 Aralık 2020

Covid 19’dan dolayı bu sene konferans sanal ortamda video konferans ile gerçekleştirilecektir. Sunumunu canlı olarak yapamayacak katılımcıların, konferans tarihine kadar kaydedilmiş sunumlarını göndermelidir. Türkçe veya İngilizce altyazılı ise video sunumları herhangi bir dilde hazırlanabilir. Çalışmalar Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır; gözden geçirilmiş makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra İsrailiyat dergisinde veya kitapta yayınlanabilecektir.

Konferansı organize edenler Yahudi ve İsrail çalışmaları ile ilgili oturum teklifi de dahil olmak üzere her türlü öneriye açıktır.

Konferans kayıt ücreti yoktur. Tüm katılımcılara sanal konferansın ardından katılım belgesi verilecektir.

Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

vICIJS’20 ile ilgili soru ve talepleriniz için israiliyat.com@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Konferans hakkında daha fazla bilgi için İngilizce veya Türkçe Konferans Broşürlerine tıklayınız.

Konferans hakkında daha fazla bilgi için İngilizce veya Türkçe Konferans Broşürlerine tıklayınız.

Aralık ayındaki vICIJS’20’de aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Efrat AVIV

Kevser KARATAŞ

Düzenleme Kurulu eş-Başkanları, Dördüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

E-posta: israiliyat.com@gmail.com

Web Sitesi: http://israiliyat.com

 

Farklı dillerdeki bu Çağrı için aşağıdaki URL'yi kontrol edin:  İbranice | İngilizce | Rusça|Türkçe |

קול קורא לכנס הבינלאומי הרביעי לחקר ישראל והיהדות

7-10 דצמבר 2020*

 

אנו מתכבדים להודיע על הכנס הרביעי הבינלאומי לחקר ישראל והיהדות שיתקיים בחסות כתב העת Israiliyat, בין התאריכים 7-10 בדצמבר 2020.

מטרת הכנס היא להציג מתודות והערכות חדשות להערכת הזהות היהודית ולבחינת דפוסיה. השיח האקדמי והציבורי העכשווי בנושא היהדות כולל גישות והבנות חדשות של היהדות. השאלה העולה לעיתים קרובות, "מיהו יהודי?," זוכה למספר תשובות מאספקטים שונים ובקרב קבוצות אידיאולוגיות שונות. המושגים שיצר הדיון החדש, מבוססים על תפיסת עולמו של החוקר ובכך באופן בלתי נמנע משפיעים על הבחירות המחקריות ואתגרי המחקר שלו. הדיון על מהי יהדות ומי מגדיר את עצמו כיהודי, מציג זהויות חדשות כמו גם הגדרה עצמית של קבוצות / יחידים שונים.

הכנס ינסה לתת מענה לשאלות הבאות: האם ניתן להגדיר זהות יהודית אחת? אם כן, מהם המאפיינים של זהות זו על פי אזורים שונים כיום וכיצד הם באים לידי ביטוי? כיצד הוערכה הזהות היהודית בעבר לעומת ההווה על ידי חוקרים שונים? כיצד מתואר "היהודי החדש" בספרות הציונית? מהם היחסים בין יהדות לציונות בשיח הנוכחי? כיצד מגדירים היחסים בין הקהילות היהודיות מחוץ לישראל את "יהדותם" ומה זיקתם לישראל? האם ללא-יהודים ישנה השפעה על הגדרת זהות יהודית ואם כן מהי?

הכנס עשוי לכלול לא רק את התחומים המסורתיים בלימודי יהדות, אלא גם תחומים אחרים כמו סוגיות פוליטיות אקטואליות, יחסים בינלאומיים, היסטוריה, סוציולוגיה ולימודי ישראל. בחינת הזהות היהודית תעשה מול רעיונות ונושאים כמו: ציונות, תרבות ופוליטיקה ישראלית, הסכסוך בין פלסטין לישראל, ספרות עברית, חינוך, פרשנויות שונות ליהדות כמערכת אמונית וכיו"ב.

בכנס יוענקו בפעם הרביעית הפרסים השנתיים עבור עבודות מחקר ( (M.A, Ph.Dמצטיינות בתחום לימודי ישראל והיהדות בקטגוריות היסטוריה, פוליטיקה ודת. כמו כן יוענקו פרסים למאמרים וכתבי יד מצטיינים של חוקרים.

נהלי ההרשמה מורכבים מארבעה שלבים:

  1. הגשת תקציר ההרצאה
  2. הגשת הטקסט המלא
  3. הגשת מאמר מלא
  4. הגשת הסרטון שהוקלט מראש.

מועדי ההגשות:

  • מועד אחרון לשליחת תקציר: 03 בדצמבר 2020.
  • הודעה על קבלה: תוך 15 יום מיום קבלת ההגשה.
  • מועד אחרון למסירת טקסט מלא ו / או הגשת מאמרים.
  • הגשת סרטונים מוקלטים מראש: 30 בנובמבר 2020.
  • תאריכי הכנס: 7-10 בדצמבר, 2020.

 יש לשלוח את החומר אל: israiliyat.com@gmail.com

השנה בשל נגיף הקורונה, המגישים מתבקשים להכין הרצאה מצולמת מראש, אותה יש לשלוח לפני ה- 30 בנובמבר 2020. ניתן להכין את מצגות הווידיאו בכל שפה אם תהיינה כתוביות באנגלית או בטורקית. התקצירים הטובים ביותר ייערכו ויתפרסמו בספר. הגרסאות המלאות של המאמרים הטובים ביותר, המתבססים על ההרצאות, יפורסמו בכתב העת Israiliyat או בספר, לאחר שיועברו תהליך של שיפוט.

 

 

 

ד"ר אפרת אביב- יו"ר של הוועדה המארגנת

גב' קבסר קראטאש- יו"ר של הוועדה המארגנת

 

*הכנס יתקיים באמצעות זום.

 

 

 

 

E-mail: israiliyat.com@gmail.com Webpage: http://israiliyat.com

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ

Четвертая международная конференция по изучению Израиля и иудаизма,

Уважаемые коллеги,

Мы рады сообщить, что четвертая ежегодная научная Международная конференция по изучению Израиля и иудаизма (vICIJS'20), организованная Исраилия́т: журналом израильских и иудаических исследований (e-ISSN 2645-890X)- Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies (e-ISSN 2645-890X) будет проведена в качестве виртуальной конференции 7- 10 декабря 2020 г.

Целью конференции является представление новых методов оценки еврейской идентичности и выявления моделей участия евреев. Недавний научный и публичный дискурс об иудаизме включает новые подходы и понимание термина «иудаизм». Часто задаваемый вопрос: «Кто такой еврей?» получает несколько разных ответов.

Концепции, которые созданы новыми научными исследованиями, основаны на мировоззрении исследователя, что неизбежно влияет на их исследовательский выбор и исследовательские задачи/вызовы.

Дискуссия о том, что такое иудаизм и кто определяет себя как еврея, определяет новые идентичности, а также самоопределение различных групп / индивидуумов.

Конференция стремится решить следующие вопросы: можем ли мы определить одну еврейскую идентичность? Если так, то из чего она проистекает? Каковы выражения этой идентичности в разных регионах сегодня? Как еврейская идентичность оценивалась различными учеными в прошлом и настоящем? Как описывается «новый еврей» в сионистской литературе? Каковы отношения между иудаизмом и сионизмом в современном дискурсе? Как отношения между еврейскими общинами за пределами Израиля определяют их "еврейство" и как они связаны с Израилем? Имеет ли влияние не евреев на еврейскую идентичность? и если да, то каким образом?

В сферу охвата конференции входят все области изучения Израиля и иудаизма. К ним относятся (но не ограничиваются ими) не только традиционные области иудаики, но и темы, касающиеся изучения Израиля, связанные с различными дисциплинами, такими как текущие политические вопросы, международные отношения, история и социология.

Точка зрения, представленная на конференции, многогранна: сионизм, израильская культура и политика, конфликт между Палестиной и Израилем, литература на иврите, образование в Израиле, различные толкования иудаизма как системы верований и его исторические предпосылки и т.д.

VICIJS'20 также с радостью объявляет ежегодные награды, вручаемые в четвертый раз за выдающиеся диссертации / тезисы, написанные в Турции в области изучения Израиля и иудаизма в категориях истории, политики и религии как в магистратуре, так и в докторантуре. Кроме того, будут награждены статьи и оригинальные / переведенные книги, содержащие методы научных исследований

Процедура публикации и подачи заявок / регистрации в конференции состоят из четырех этапов:

(i) подача заявки путем представления тезиса,

(ii) регистрация путем подачи полного текста и / или исследовательской статьи,

(iii) участие путем подачи предварительно записанного видео и

(iv) прямая трансляция презентации или воспроизведение предварительно записанных выступлений (с или/ без вопросов и ответов)

 

Файл должен быть отправлен на israiliyat.com@gmail.com

Пожалуйста, помните следующие важные даты:

(i) Срок подачи тезисов: 15 ноября 2020 г.

(ii) Уведомление о принятии: ответы заявителям будут даны в течение 15 дней с момента получения представления,

(iii) Срок подачи полнотекстовой и / или научной статьи и предварительно записанного видео: 30 ноября 2020 г.

В этом году из-за Covid-19, конференция будет проведена в формате виртуальной видеоконференции. Все докладчики должны представить свои видеозаписи презентации до 30 ноября 2020 года. Видеопрезентации могут быть подготовлены на любом языке, если они снабжены субтитрами на английском или турецком языке. Работы будут опубликованы в Сборнике статей и тезисов (с номером e-ISBN); кроме того пересмотренные, полные версии статей могут быть опубликованы в журнале Israiliyat или же в книге, после процедуры рецензирования.

Организаторы приветствуют все предложения, в том числе предложения сессий, связанных с Израилем и иудаикой.

В данной конференции нет регистрационного взноса. Все докладчики после виртуальной конференции получат сертификат участия.

Пожалуйста, распространите данное объявление среди Ваших коллег и соцсетях.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с вопросами и запросами, связанными с vICIJS’20, по адресу israiliyat.com@gmail.com.

Для получения более подробной информации о конференции, нажмите на буклет конференции на

английском или турецком языке.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас на нашей виртуальной конференции ICIJS’20 в декабре.

С уважением,

Доктор Эфрат АВИВ

Кевсер КАРАТАŞ

Сопредседатели Оргкомитета Четвертой Международной конференции по изучению Израиля и иудаизма

E-mail: israiliyat.com@gmail.com

Веб-страница: http://israiliyat.com

 

 

Contact Info: 

Dr. Efrat AVIV

Kevser KARATAŞ

Organizing Committee co-Chairs, Fourth International Conference on Israel and Judaism Studies

E-mail: israiliyat.com@gmail.com

Website: http://israiliyat.com

Contact Email: