CFP: Lem XXI, „Czas Kultury”

Agata Rosochacka's picture
Type: 
Call for Papers
Date: 
February 27, 2018 to July 15, 2018
Location: 
Poland
Subject Fields: 
Art, Art History & Visual Studies, Cultural History / Studies, Humanities, Literature, Philosophy
Lem XXI

[English below]

Twórczość Stanisława Lema, jednego z najchętniej czytanych polskich pisarzy na świecie, została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków obcych i jest inspiracją dla artystów wszystkich dziedzin sztuk. Lemologia jest już osobną dziedziną wiedzy, o dziełach tego autora powstała niezliczona ilość prac, a siłę oddziaływania na współczesną kulturę potwierdzają projekty takie, jak Lemopedia (The Lem Encyclopedia) i „LEMISTRY. A Celebration of Stanislaw Lem”, nazwanie nazwiskiem pisarza planetoidy 3836 oraz sztucznej satelity w całości zbudowanej w Polsce. Google natomiast przygotowało najbardziej rozbudowany w historii wyszukiwarki doodle z okazji 60. rocznicy wydania „Astronautów”.

Do współtworzenia numeru „Czasu Kultury” zatytułowanego „Lem XXI” zachęcamy autorów najnowszych odczytań twórczości pisarzy przez polskich badaczy, których koniecznym punktem wspólnym będzie perspektywa XXI wieku. Interesują nas nie tyle uświęcone pozycje przyjmowane wobec Lema przez historyków literatury i kultury, ile retro- i progresywne wizje przyszłości, które proponował autor „Cyberiady”, przede wszystkim interpretacyjne, logiczne, etyczne i językowe zadania, które stawia przed dzisiejszymi badaczami. Chcielibyśmy, żeby ważnym elementem numeru były artykuły ukazujące namysł nad tym, co najnowsze dyskursy humanistyczne mają do zaproponowania tradycyjnym interpretacjom twórczości Lema. W dziełach tego pisarza interesować nas będzie także to, jak kształtują się człowiek i struktury społeczne w ekstremalnych kontekstach technologicznych, politycznych i kosmologicznych.

Do nadsyłania artykułów zapraszamy badaczy z zakresu literatury, filmu, sztuk wizualnych, filozofii socjologii i innych, ale również autorów rysunków, komiksów, fan fiction czy innych prac inspirowanych twórczością Lema.

Termin nadsyłania tekstów: 30 lipca 2018 r. na adres: redakcja@czaskultury.pl.

Tekst powinien być nie dłuższy niż 21 tysięcy znaków i być dostosowany do standardów cytowania/przypisów podanych na stronie czasopisma w zakładce Dla autorów. Prosimy o dołączenie krótkiego biogramu naukowego, bibliografii i streszczenia tekstu w języku polskim ze słowami kluczowymi.

Redaktorka prowadząca: Agata Rosochacka

 

English version

The works of Stanisław Lem, one of the most popular Polish writers in the world, have been translated into a few dozen languages and an inspiration to artists of all kinds of arts. Lemology is already a separate field of knowledge, there have been countless studies of Lem's works and their impact on contemporary culture is evidenced by projects such as the Lem Encyclopaedia (Lemopedia) and “LEMISTRY. A Celebration of Stanisław Lem”, naming planetoid 3836 and the artificial satellite fully constructed in Poland, after the writer. Google celebrated the 60th anniversary of “The Austronauts” being published with the most elaborate doodle in the search engine's history.

We encourage authors of the latest interpretations of writings to join us in creating the new issue of “Czas Kultury”, with the perspective of the 21st century being the required common point. Rather than hallowed attitudes towards Lem adopted by historians of literature and culture, we are looking for retro and progressive visions of the future as proposed by the author of “The Cyberiad”, primarily interpretative, logical, ethical and linguistic challenges it puts in front of today's researchers. Key elements of the issue would comprise papers reflecting on what the latest humanist discourse has to offer to traditional interpretations of Lem's writing. In his works we will also search for how man and social structures are formed in extreme technological, political and cosmological context.

We encourage researchers of literature, film, visual arts, philosophy, sociology, but also authors of drawings, comic books, fan fiction or other works inspired by Lem to send in their papers.

Deadline for texts: 30 July 2018, by e-mail at: redakcja@czaskultury.pl.

Texts should not exceed 21,000 characters and meet the citation/footnote standards specified at our website in the For authors tab. Please attach a short academic biography, bibliography and an abstract in Polish with key words.

Managing editor: Agata Rosochacka

 

Contact Info: 

„Czas Kultury”, Polish academic journal, redakcja@czaskultury.pl

Contact Email: