Call for Papers: Symposium at the International Vocal Arts Workshop, Jeunesses Musicales Croatia, Grožnjan, 29 May 2016

Kimmy Szeto's picture
Type: 
Call for Papers
Date: 
April 30, 2016
Location: 
Croatia
Subject Fields: 
Immigration & Migration History / Studies, Race Studies, Sexuality Studies, Theatre & Performance History / Studies

Performing the Other

The image of the “Other” often calls forth attraction and a glorification of the exotic, along with the daring to explore and own the unknown. It can also evoke fear, distrust, even revulsion and hatred. Otherness is tightly intertwined with performance and education. It can determine how we see, how we learn, how we experience the world through our senses. We see Otherness in depictions of race, gender and sexual orientation, ethnicity, local affiliations, habits of our neighbors, in our relation to nature and environment. In this symposium, we will explore the many manifestations of Otherness in the performing arts, including cultural, sociological, pedagogical, aesthetic, technological, and historical aspects, as expressed in all the arts.

Issues to be explored may include:

  • What does it mean to mediate the experience of the "Other" for an audience? What are the responsibilities of an intermediary? Whose perspective is prioritized?
  • Does art require externalizing one's interiority in order to represent it to others? Is internalizing the "Other” an essential first step in this process?
  • To perform is to go to “another place.” How do musicians and artists negotiate the constantly migrating identities, styles, and contexts in their performing lives? How does exile, external or internal, relate to “Otherness”?
  • The stranger, the migrant, the foreigner, call forth the idea of an “Other,” often with a negative aura: taboo, intolerance, fear, and frustration. How can “Performing the Other” instead stress commonalities?

In short, we welcome many viewpoints, from artists, critics, students, researchers, to help illuminate the subject. Proposals in the form of papers, presentations, workshops, and other interactive formats are welcome.

Je est un autre. (I is an Other.) —Rimbaud

And now, what’s going to happen to us without barbarians?
They were, those people, a kind of solution. —Cavafy

Decisions regarding the status of submitted proposals will be made and communicated via email as quickly as possible following the submission deadline, and no later than 30 April.

 

Uprizarjanje "drugosti"

Podoba "drugosti" v nas pogosto vzbudi privlačnost in poveličevanje eksotičnega, skupaj z drznostjo raziskovati in posedovati neznano. Lahko pa izzove tudi strah, nezaupanje ali celo odpor in sovraštvo. Drugost se tesno prepleta s performansom in vzgojo ter vpliva na našo percepcijo in razumevanje sveta. Zasledimo jo lahko v raznovrstnih reprezentacijah ras, spola in spolne usmeritve, etničnih in lokalnih pripadnosti,  v dojemanju navad naših sosedov ter navsezadnje v našemu odnosu do narave in okolja. Simpozij je posvečen raziskovanju različnih manifestacij drugosti v performativnih umetnostih, vključujoč kulturne, družbene, pedagoške, estetske, tehnološke in zgodovinske vidike izražene v različnih umetniških praksah.

Predlagane teme:

  • Kaj občinstvu pomeni posredovanje izkustva "drugosti"? Kakšne so odgovornosti posrednika? Čigava perspektiva je v tem procesu posredovanja prednostna?
  • Ali reprezentacija v umetnosti zahteva pozunanjenje notranjosti nekoga? Ali je ponotranjenje "drugosti" ključno prvi korak v tem procesu?
  • Uprizarjati pomeni zavzeti/oditi v neko "drugo mesto, drug prostor". Kako se glasbeniki in umetniki spopadajo s konstantnim seljenjem identitet, stilov in kontekstov skozi njihova performativna življenja? V kakšnem razmerju sta izgnanstvo, zunanje in notranje, ter "drugost"?
  • Neznanec, migrant ali tujec pogosto prikliče idejo "drugosti"obdano s tabuji in negativnimi konotacijami, strahom, frustracijami in netoleranco. Kako lahko "uprizarjanje drugosti", nasprotno, poudari naše skupne značilnosti?

Odprti smo za različne poglede, umetnikov, kritikov, študentov in raziskovalcev, ki pomagajo osvetliti predmet razprave. Dobrodošli so prispevki v obliki seminarjev, predstavitev, delavnic in drugih interaktivnih formatov.

Je est un autre. (Jaz sem drug.) -Rimbaud

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις. (In sedaj, kaj se bo zgodilo nam brez barbarov? Ti ljudje so bili neke vrste rešitev.) -Cavafy

O sprejetju predloga boste obveščeni preko elektronske pošte, najkasneje do 30. aprila.

Contact Info: 

Contact: Kimmy Szeto, Symposium Coordinator. Submit proposals of 300-500 words to Kimmy Szeto at ivaw.groznjan@gmail.com by 1 April 2016. Include a CV or a brief biographical note.

Contact Email: