Mining the Logs: La Vallee Poussin's Kuiji, Cheng weishi lun shuji edition