Mining the Logs: Imperial nostalgia, historians of Empire, Thabo Mbeki & textbooks